Musíte vidieť
Daniz design
Malá dekorácia....

Obchodné podmienky

 


 

Základné údaje o dodávateľovi:

domDecor.sk - prevádzkovateľ:

Daniel Timko - DANIZ

Sabinovská 12845/32A

08001 Prešov

 

IČO: 43200591

IČ DPH: SK1076952657

Zapisaný na Obvodnom úrade v Prešove č.živ. Registra 750-27614

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, e-mial: pr@soi.sk

 

Kontakt pre e-schop:

mobil: 0918 522 999

e-mail: daniel.timko.daniz(zavinač)gmail.com

 

I. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

On-line: objednaním v e-shope priamo na našej web stránke: www.domdecor.sk

Elektronickou poštou: daniel.timko.daniz(zavinač)gmail.com

Telefonicky: 0918 522 999

Prevádzkový čas pre eshop: Pondelok - Piatok - 9:00 - 15:30

 

Spôsob objednávania on-line nájdete na odkaze Ako nakupovať

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru - Kod eshopu, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu, meno a telefonický kontakt.

Po odoslaní objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.

Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

 

II. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)

- tovar sa už nevyrába, alebo akciový tovar je vypredaný

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi.

 

III. Dodacie podmienky

Dodacia doba tovaru  je 2 až 3 dni. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba.

 

IV. Doprava

Dopravu objednávok v rámci SR cez slovenskú poštu zabezpečujeme slovenskou poštou v cene 2,50 € alebo kuriérom slovenskej pošty v cene 5,- €

Dovoz tovaru dodávateľ oznámi kupujúcemu vopred emailom.

Faktúra je zasielaná spolu s tovarom.

 

V. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú uvádzané s DPH vo výške 20%.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená u zákazníka.

Za tovar je možné platiť iba dobierkou - za tovar zaplatíte pri dodaní tovaru prepravnou spoločnosťou (príplatok 0,00 €)

 

VI. Záruka a záručná doba

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR. 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

 

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má v zmysle §7 zák. číslo 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzokových priestorov predávajúceho bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa :

a) prevzatia tovaru podľa odseku 2.

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

c) uzavretia zmluvy o pokytovaní elektornického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ nemôže odstúiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s imým tovarom.

5. Ak spotrebiteľ uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy musí to urobiť písomnou formou,  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. §7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.Písomná forma odstúpenia od zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu kupujúceho.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v 9. (§ 9 ods.3 a § 10 ods.3) a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

9. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručnia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozuimie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, ak nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu uvedenú v kontaktoch alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti nepoužívaný a dobre zabalený.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátene nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 11. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru spať predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

VIII. Reklamačné podmienky

1. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3. Kupujúci môže na miesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závaťnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy na miesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu s ceny veci.

7. Ak vec predávaná za nižšiu cenu, alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci na miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

11. Predávajúci má právo vybaviť reklamáciu do 30 dní od prijatia reklamácie.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, e-mail: pr@soi.sk

 

Reklamáciu si môžte uplatniť:

e-mailom: daniel.timko.daniz(zavinač)gmail.com

tel.kontakt:  0918 522 999

alebo cez kontaktný formulár

 

Reklamácia má obsahovať:

Dátum predaja a číslo faktúry, alebo dodacieho listu nadobudnutého pri kúpe tovaru

Meno, priezvisko, adresu a kontakt (telefón, mail) kupujúceho

Názov, prevedenie a množstvo reklamovaného výrobku

Konkrétny popis vady reklamovaného výrobku

Fotodokumentáciu vady

 

IX. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnýchúdajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil

so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov upravuje zákon 391/2015 a rieši spor  medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Tento zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzvretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v SR. Vzťahuje sa na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

Subjektom alternatívneho riašenia sporov sú orgány:

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, siete, o združenej dodávke elektriny, plynu, tepla, pitnej vody.

-Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí verejných, poštovných služieb.

-Slovenská obchodná inšpekcia

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domieva, že predávajúci porušil jeho práva. Má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. K návrhu spotrebiteľ prilotí doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. na podanie návrhumôže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektývneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zisteních skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majjú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi, a to na listinnej podobe návrhu dohody. Podpísaný nárh dohody strany sporu doručia súbjektu alternatívneho riašenia sporov, a to poštovou zásielkou v listinnej podobe alebo elektornickými prostriedkami. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riašenia sporu, je pre strany sporu záväzná, možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súc tým nie je dotknutá.

 

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

-uzavretia dohody

-vyjadrenia odôvodneného stanoviska

-odloženia návrhu

-úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou

-zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou

-vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu

 


 

facebook